מידע כללי

מובאים כאן תנאי השימוש באתר BizStart.co.il (להלן: "החברה") לבין כל אדם פרטי או גוף מכל סוג שהוא המשתמשים בשירותי האתר. (להלן: "המשתמש" ו"האתר"- בהתאמה. כניסת משתמש לאתר כמוה כהצהרה כי בשימושו באתר ובשירותיו השונים הוא מקבל על עצמו את התנאים המחייבים המפורטים להלן.

האמור חל שווה בשווה על נשים וגברים. ניסוח בלשון זכר או נקבה נובעים מההקשר בלבד.
כותרות הסעיפים השונים נועדו לנוחות הגולשים בלבד ואין לייחס להן ערך פרשני מכל סוג שהוא.

הואיל ואתר BizStart מהווה במה ופלטפורמה למפרסמים ולגולשים שונים, המשתנה באופן מתמיד באמצעות עדכון המודעות על ידי המשתמשים וניהול הממשק, השימוש והגלישה באתר BizStart הינם על אחריות המשתמש בלבד.

יודגש, כי החברה אינה אחראית בכל תנאי שהוא לשימוש ו/או התוכן המפורסם באתרים אליהם מפנה האתר ו/או פרסומות המופיעות בו. כל שימוש באתרים אלו ייעשה על אחריותם הבלעדית של הגולשים בו.

החברה דוחה מראש ובמפורש כל אחריות המוטלת עליה, לרבות כל אחריות להפרעה בשימוש באתר, הימצאותם של וירוסים, תוכנות או קבצים הרסניים. כמו כן היא אינה הנושאת באחריות לגבי איכות ודייקנות האתר והמידע שבאתר, התאמתו לכל מטרה, אמינות המידע בו, התאמתו לתוכנות שבמחשב המשתמש ולאינטגרציה. החברה גם אינה מתחייבת כי השימוש באתר ו/או בשירותים לא יופרע ו/או יהיה חסין מפני הפרעות ו/או קלקולים ו/או תקלות ו/או כשלים ו/או נזקים כלשהם העלולים להיגרם על ידי גורמים שאינם באחריותה ואינם בשליטתה.

אשר על כן, החברה לא תהא אחראית, כלפי אף לא אחד מהגולשים בה, במישרין ובעקיפין, ולכל נזק, ישיר או עקיף, הנובעים משימוש באתר, בשירותים שבו, מחוסר יכולת לעשות שימוש באתר ו/או בשירותים כמו גם מאי-תקינותו של האתר, אובדן מידע, נזק למחשבך ולמידע המאוחסן במחשבך, מנזק הנובע ממחיקה מלאה או חלקית של המידע המאוחסן ולכל נזק אחר שהוא – בין שהוא צפוי ובין שאינו צפוי. גלישתך באתר כמוה כהצהרה כי אתה, הגולש, אחראי באופן בלעדי לכל שימוש אשר אתה עושה באתר ו/או בשירותים ולכל תוצאה שתיגרם בשל השימוש בהם.

נוהל הרשמה ומסירת מידע אישי

במסגרת השימוש באתר המחייב מסירת מידע אישי, תתבקש לספק נתונים אישיים אחדים על אודותיך כגון: שם ושם משפחה, מספר טלפון , כתובת דואר אלקטרוני, ועוד. נתונים אלה יועברו ויישמרו במאגר המידע של החברה. יודגש, כי מסירת הנתונים הנ"ל על ידך אינה מחויבת על פי חוק אולם ללא מסירת הנתונים המוגדרים באתר כ"חובה" – לא תוכל להשתמש בשירותים המוצעים באתר, לרבות פרסום בלוח המכירות של האתר.

הנתונים המוגדרים כ"חובה, יסומנו באופן שונה, מודגש ובולט משאר השדות. הואיל והחברה תבקש רק את המידע הנחוץ לשירות שאליו נרשמת, ייתכן כי על מנת לאפשר שימוש באחדים מהשירותים, תתבקש להוסיף ולמסור נתונים הנוגעים לאופי השירות המבוקש על ידך.

מדיניות ניהול המודעות באתר

החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל/לשנות/לערוך כל מודעה באתר. החברה שומרת לעצמה את הזכות לא לאשר נוסח של מודעה, אשר לפי שיקול דעתה אינו ראוי לפרסום מאחר שהוא אינו עומד באמות המידה המקובלות של האתר.

שימוש החברה במידע שייאסף על ידה

שימושך באתר, כמו גם שימושם של גולשים אחרים, מאפשר ועשוי להביא לאיסוף מידע ונתונים על אודות סוג הפעילות אותה ביצעת באתר כדוגמת פרסום בלוחות המכירות המופיעים באתר, ונתונים נוספים שהוזנו על ידך באתר. יובהר מפורשות: מידע זה, כמו גם המידע האישי לגביך ( להלן "המידע") – אם וכאשר יימסר – יישמר במאגר הנתונים של החברה. החברה מתחייבת בזאת לעשות שימוש במידע הנ"ל, אם וכאשר, רק בכפוף להוראות כל דין ובהתאם לעקרונות המובאים בתקנון השימוש.

השימוש במידע שייאסף על ידי החברה, ככל שייאסף, ייעשה, אם בכלל ואם וכאשר, אך ורק לצורך שדרוג ושיפור השירותים הניתנים במסגרת האתר; שינוי וייעול מבנה האתר, הרחבת תחומי הפעילות של האתר או צמצומם ומטרות נוספות לפי שיקול דעת החברה לטובת המשתמשים והגולשים באתר.

שימוש ב"עוגיות" ( COOKIES)

ה- cookies הן קבצי טקסט, שדפדפן האינטרנט שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר שלנו. הפרסומות ומערכות הפרסום השונות המנוהלות ב BizStart בין אם על ידי ההנהלה ובין אם על ידי מפרסמים שונים על פי הרשאה, מתבצעות באמצעות קבצי קוקיס הנוצרים במחשבי המשתמש. מטרתם היא איסוף מידע מהמחשב האישי של המשתמשים על מנת להתאים את הפרסומות והשימושים השונים באתר באופן אישי, ייעודי וממוקד ככל הניתן למשתמשים השונים באתר. אם אינך מעוניין כי ייווצרו קבצי קוקיס במחשבך האישי, עליך לשנות את ההגדרות הרלוונטיות בדפדפן בו אתה גולש ברשת האינטרנט ו/ או במערכת ההפעלה שלך.

יצוין, כי לצורך תפעולו השוטף של האתר אנחנו משתמשים ב cookies (בין היתר כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים על השימוש באתר, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות, לאימות פרטיך האישיים, ובעיקר לצורך אבטחת מידע).

אבטחת מידע

החברה מאבטחת את המידע המצוי באתר וברשת מחשביה ככל שהיא נוגעת להפעלת האתר, במערכות מתקדמות ביותר. החברה משקיעה כל מאמץ נדרש וכל משאב אפשרי על מנת להגן על המידע המצוי ברשותה, אולם על אף המאמצים והמשאבים המושקעים בכך, החברה אינה יכולה להתחייב בפני המשתמשים לכך שלא תתאפשר חדירה לא חוקית למאגרי המידע הכלולים באתר וברשת המחשבים חרף כל אמצעי האבטחה שהיא נוקטת.

קניין רוחני וזכויות יוצרים

החברה הינה בעלת זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר באופן בלעדי. במסגרת זכויות היוצרים והקניין הרוחני נכללים, בין היתר, עיצובו הגראפי של האתר, מבנהו, מרכיביו הצורניים והמהותיים של האתר, הטקסטים המופיעים בו, הפרסומים, מודעות המפורסמות באתר וכן קבצים ויישומים מכל מין וסוג שהם.

חל איסור מוחלט על העתקה, הצגה, הפצה, פרסום או העברה של חומר מכל סוג שהוא או חלק מהם, לרבות כל מודעה המפורסמת באתר (בין בלוח המכירות של האתר ובין בכל מקום אחר בו), לידי גורם כל שהוא, אלא אם ניתנה לכך הסכמת החברה מראש ובכתב.

יובהר, כי עם קבלת תנאי שימוש אלו כל המפרסם מודעה באתר מעביר לחברה את כל זכויות הקניין הרוחני הכלול במודעה ,לרבות בתוכן המודעה ובתמונות הכלולות בה, זכויות יוצרים וזכויות התביעה בגין כל הפרה של זכויות כאמור. המפרסם/הלקוח נושא באחריות בלעדית להעלאת תמונה מטעמו.

החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק מכל מין וסוג שהם הנוגע לקניין רוחני או אחר שהופר כתוצאה מפרסום לא מורשה של תמונה/ציור או כל אובייקט אחר שיש בהם משום הפרה של זכות יוצרים או זכות קניין אחרת. החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר כל פרסום שיש בו משום הפרת תנאים, ככל שהובא לידיעתה דבר ההפרה.

השימוש באתר ופרסום מודעות בו

השימוש באתר – על כל מגוון שירותיו – הינו על אחריות הגולש בלבד. השימוש באתר מוגבל לפרסום מודעה, לעיון קהל המתעניינים באותן מודעות, ולפניה למפרסם המודעות בשל עניין של הפונה למפרסם. חל איסור מוחלט על שימוש באתר למטרה שונה מהמטרות הנ"ל.

הנך מצהיר ומתחייב:

 1. לא להעתיק ו/או לשכפל ו/או לעדכן ו/או לשנות ו/או להפיץ ו/או לפרסם ברבים כל תוכן המצוי באתר.
 2. לא לבצע כל פעולה אשר תייצר ו/או אשר עלולה לייצר עומס על מערכות האתר, ממשקיו ושרתיו.
 3. לא לבצע כל פעולה שיש בה משום התערבות והפרעה לפעולתו התקינה והסדירה של האתר והשירותים הניתנים בו.
 4. לא לעקוף או לנסות לעקוף כל אמצעי טכנולוגי הקיים באתר ו/או במערכות הקשורות אליו אשר תפקידו למנוע פעילויות האסורות על פי תקנון השימוש.

החברה מבהירה בזאת, כי האתר מהווה פלטפורמת פרסום לגולשים / משתמשים והחברה אינה אחראית על תוכן המודעות המתפרסמות במסגרתו. יחד עם זאת נהלי החברה אוסרים פרסום של מודעות שנושאיהן אינם חוקיים ו/או פוגעניים. למען הסר ספק יובהר בזאת, כי אין לפרסם באתר מודעות ושירותים המנוגדים לחוק. החברה לא תישא בכל אחריות נזיקית או פלילית כתוצאה מפרסום מודעה פוגענית או לא חוקית או היענות לה. החברה אף שומרת על זכותה לפנות במקרה הצורך לרשויות אכיפת החוק על מנת למנוע המשך פרסום של מוצרים/שירותים כאמור בתקנון השימוש תוך חשיפת פרטי המפרסם.

בנוסף, הינך מתחייב שלא לפרסם ו/או להזין לאתר אחד או יותר מן התכנים הבאים:

 1. כל חומר שיש בו משום פגיעה או הפרה של זכויות קנייניות של אחרים או מסלף זכויות ו/או תכנים של צדדים שלישיים – לרבות זכויות קניין רוחני כגון: זכויות יוצרים או סימני מסחר. חומר זה כולל, בין השאר, קבצים מוסיקליים, תוכנות מחשב מוגנות, אמצעים לעקיפת חסמים, הסרת או ביטול הגנות דיגיטליות על תוכנות וקבצי מחשב לסוגיהם, תמונות וסרטים מוגנים, תמלילים, טקסטים, תווים, או עבודות אמנות שנוצרו בידי אחרים.
 2. כל חומר פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה, המפר הוראות כל דין או עלול לפגוע ברגשות הציבור.
 3. כל חומר הנוגע לקטינים שלא התקבלה הסכמה של האפוטרופוסים החוקיים עליהם והוא עלול לגרום לזיהוים ומזהה כקטינים או שהוא כולל את פרטיהם האישיים, מענם ודרכי ההתקשרות עימם.
 4. כל מידע בטחוני רגיש, או מידע אחר אשר רגישותו מחייבת את חיסיונו.
 5. כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב (וירוס), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications ) ועוד.
 6. שמות משתמש ופרטים אחרים, סיסמאות, המאפשרים שימוש בקבצים דיגיטליים, בתוכנות מחשב, אתרי אינטרנט או שירותים המחייבים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור.
 7. כל חומר בלתי-חוקי, או חומר שיש בו משום עידוד, תמיכה וסיוע או אף מתן הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל. כל חומר המהווה לשון הרע (הוצאת דיבה) על אדם.
 8. כל חומר החושף את פרטיו האישיים בכלל והאינטימיים בפרט של אדם (לרבות שמו), מבלי שהוא עצמו מסר אותו ו/או חומר הפוגע בפרטיותו ו/או בצנעת הפרט של אדם, קל וחומר נושאים שביחס אליהם קיים צו איסור פרסום של בתי משפט.
 9. כל חומר בעל אופי או תוכן פוגעני, טורדני , מעליב, עוין, מאיים, גס, גזעני ופוגע ברגשות הציבור. כל חומר ו/או מסר העלול להטריד ו/או לפגוע במשתמשים אחרים, ולרבות במסגרת הודעות sms (מסרונים) אשר יישלחו באמצעות האתר ו/או השירותים.
 10. כל חומר המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל ובלקוחות אתר זה בפרט.

די בהפרת אחד מהתנאים האמורים לעיל על מנת לחייב אותך לפצות את החברה בגין כל נזק העלול להיגרם לה כתוצאה מההפרה.

החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לחסום/ להסיר/ לבטל כל מודעה שאינה עומדת בהוראות תקנון השימוש ו/או הוראות הדין ו/או נהלי החברה ו/או אשר יש בה כדי לפגוע בכל אדם או יישות משפטית אחרת ו/או אשר נסיבות פרסומה קשורות, במישרין או בעקיפין, למעשה של תרמית או לכל מעשה אסור אחר – ככל שהובא לידיעתה של החברה דבר ההפרה. יובהר, כי אין באמור לעיל כדי לחייב את החברה לפעול בצורה הנזכרת לעיל ובכל מקרה ונסיבות לא תהא אחראית החברה לכל נזק אשר ייגרם לצד כלשהו בגין פעולה או העדר פעולה מצד החברה בהקשר זה.

הפצת מודעה

כל מפרסם מצהיר כי הוא מעוניין ומסכים כי החברה ו/או כל חברה אחרת שתמונה על ידה תפיץ את המודעה לכל צד ג' שהוא. בין בתשלום או שלא בתשלום. המשתמש מצהיר בזאת כי ידוע לו כי לצורך הפצת המודעה רשאית החברה להיעזר בשירותים של צד ג' והוא נותן בזה הסכמתו לחברה ו/או לכל חברה אחרת שתמונה על ידה לעשות שימוש במודעה ולהפיצם לכל צד ג' שהוא שמונתה על ידי החברה.

התקשרות עם צד שלישי

כל עסקה שעשויה להתבצע בעקבות פרסום מודעה באתר ו/או בעקבות שימוש המשתמש באתר, תסוכם ישירות בין המשתמש לצד ג', ואינה כוללת את החברה או מי מטעמה כצד בעסקה או כאחראית בגינה, גם אם וככל שמידע בין הצדדים יועבר דרך החברה עצמה.

תחולת הדין וסמכות שיפוט ייחודית

החברה מבהירה באופן מפורש, כי על השימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. לבתי המשפט בתל-אביב-יפו תהיה סמכות השיפוט הבלעדית בכל הנוגע לשמירה על תקנון השימוש ולאופן השימוש באתר. הנהלת האתר רשאית לעדכן את תנאי השימוש בכל זמן (לאחר פרסום הודעת "עדכון תנאי השימוש" בעמוד הבית, בתוך פרק זמן סביר לפני מועד השינוי ואחריו).

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי הסכם זה מעת לעת. שימוש בשירותים בכל עת, מהווה הסכמה לתנאים המעודכנים והמתוקנים, כפי שיהיו באותה עת .